Фонд за деца 2023

В България съществуват закони, които регламентират "помощите", които дете с увреждане може да получава.

"В Закона за семейните помощи за деца се казва:

Размерите на месечните помощи по ал. 1 и 2 се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като не може да бъдат по-ниски от предходната година и се определят в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност и в съответствие с предназначението им, определено в ал. 5.

 (4) Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане целят да подпомогнат семействата в отглеждането на децата с трайни увреждания в семейна среда и тяхното социално включване.

 (5) Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят за:

 1. задоволяване на основните и специфичните поради увреждането потребности на децата с трайни увреждания;"

Нашите специалисти са категорични, че семействата имат предизвикателства да осигурят нормален начин на живот на децата и това ги превръща в социално слаби. Важно е да отбележим, че в процеса на лечение един от родителите е принуден да остане вкъщи, за да осигури нужната грижа и подкрепа на детето в домашна и семейна среда.

Затова втора година провеждаме инициатива "Фонд за децата" . През 2022/2023 година имаме амбициите да подкрепим поне шест семейства със сума в размер на 500 лв.

.

Други Фонд за деца
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram