Участие в рабтони групи

Екипът на родители на деца с бъбречни заболявания наприви следните предложения до Столична Община относно: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична Община

1. По отношение на чл.11 ал.1 в проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична Община предлагаме следния текст:

„Класирането се извършва по график, който се определя от Дирекция „Образование” . Същият се публикува на сайта на ИСОДЗ и се обявява от директорите на видно място в детската  градина/училище.”

2. По отношение на чл.11 ал.8  в проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична Община предлагаме следия текст:

„Децата с хронични заболявания се приемат в детската градина/училище  през ИСОДЗ, като детската  градина/училище  е длъжно да приема по 7 деца в група/клас с решение на ЛКК и ТЕЛК/НЕЛК. Приемът на децата с хронични заболявания се извършва възоснова на предварително разписани правила и критерии от Столична община, включени в изготвения правилник за дейността на детската градина/училище съобразно чл.28 от Закона за предучилищното и училищното образование.

3. В чл.15 в проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична Община предлагаме да се посочат в  допълнителни критерии за прием:

„Деца с хронични заболявания в детската градина/училище – 7 т.”

„Необходими документи – копие на протокол на ЛКК и копие на решение на ТЕЛК/НЕЛК ”

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram