Предложения за промени в Наредба за медицинската експертиза

Продължаваме да настояваме:

"за извършване на промени и по конкретно дифиренциране на деца и възрастни по отношение на следните точки в Наредбата:

„5. Функционални нарушения на бъбреците:

5.1. декомпенсирана бъбречна функция при креатенинов клирънс под 90 мл/мин и със запазени стойности на серумния креатинин: 20 - 30 %

5.2. хронична бъбречна недостатъчност в умерена степен - серумен креатинин от референтни стойности до 400 микромола/л, общо състояние леко увредено: 40 - 60 %

5.3. хронична бъбречна недостатъчност тежка степен - серумен креатенин от 401 микромола/л до 800 микромола/л, общо състояние силно увредено: 70 - 90 %

5.4. много тежка степен на хронична бъбречна недостатъчност със серумен креатинин над 800 микромола/л, тежко общо състояние, необходимост от постоянно лечение с изкуствен бъбрек (диализа): 95-100 %”

Силно се надяваме, представителите в работните групи да са запознати с препоръчаното през 2021 от” работната група на NKF-ASNа ново уравнение за креатинина eGFR 2021 CKD EPI, което оценява бъбречната функция”

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram