Писмо от Министерски съвет

Eкипът на Родители на деца с бъбречни заболявания получи отговор от Министерски съвет във връзка с изпратено писмо.


В него настояваме да се направи промяна на Наредба № РД-02-20-03 2015 по отношение на:

- Заложения минимален брой от 1 мивка за 60 ученика да се промени на 20 ученика
Височината за монтиране на мивките в санитарните помeщения за деца от началния етап на обучение от I до IV клас трябва да бъде съобразена с физиологичните им особености;

- Във всяко училище трябва да има поне една самостоятелна кабинка, определена само за децата с увреждания;

-Всяка кабинка за началния етап на обучение от I до IV клас трябва да е оборудвана с тоалетна чиния;

В получения писмо се казва,че

  • "Нормата от 60 мивки дава минимално изискване, съобразено със съществуващото състояние на училищата.......Нормата от 60 на 20 деца, може да бъде променена в конкретен случай.......Височината на мивките се регламентира в чл.122 от Наредба №4/2005";
  • По отношение осигуряване на достъпна среда в сградите съобразно Наредба 6/26.22.2003 се изисква в учебните сгради де се предвижда най-малко по едно достъпно помещение на етаж.... Ежегодно се приема Национална програма за осигуряване на достъпна среда;
  • Видът на изделието което ще се монтира ...зависи от възложителя....По принцип мнението на МОН и препоръките ...са за монтиране на тоалетни чинии..";
  • "...Направените предложения които се от компетентността на МРРБ са нормативно осигурени..
  • ..Министерството на културата има принципно положително становище по направените от Вас предложения със забележка по т.2;
  • "Министерството на здравеопазването подкрепя направените от Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания предложения, като предлага ..да се обсъди необходимостта от сформиране на нова междуведомствена работна група....,която да разгледа и с-дискутира въпроси,свързани с изменение и допълнение на Наредба №РД -02-20-03; Считаме, че Законът трябва да регламентира правила, които да гарантират опазване здравето на децата, а не да се дават правомощия на възложителя.м


Посочения чл.122 ал.1 т.2 от Наредба № 4 гласи:
" Когато в техническата спецификация на санитарните прибори няма изисквания към височината при монтажа им , те се проектират, както следва :
2. бордът на тоалетните мивки за възрастни е на височина
от пода 0,8 m, за юноши - 0,7 m, в детските градини - 0,6 m, в детските ясли - 0,4 m; "


Считаме, че в тази наредба височината на мивките не показва,че е съобразен с физиологическите особености на децата в предучилищна възраст.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram