Наредба за медицинската експертиза

Споделяме отговор на МЗ:

"Предложението е направено във връзка с работата на Междуведомствената работна група, създадена със съвместни заповеди на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, на която Вие сте член.

Същото предложение вече Ви беше изпратено с наши изх. № 15-00-159 от 12.10.2023 г. и изх. № 15-00-169 на 19.10.2023 г., като към второто писмо бяха приложени и становищата на двата експертни съвета по медицинските специалности „Педиатрия“ и „Нефрология“.

Вашето становище изпратихте до Министерство на здравеопазването и парламентарната Комисия по здравеопазване, като в него ни уведомихте, че „при  следващи  промени  в  НМЕ,  може  да  се  обсъдят  предложенията  на Асоциацията  на  родители  и  деца  с  бъбречни  заболявания  за  промяна  и  по-конкретно диференциране на деца и възрастни по отношение на т. 5 ч. 9 р. 19 „Функционални нарушения   на   бъбреците“,   след   изискване   на   конкретни   становища   на експертните съвет и по педиатрия, както и от водещи педиатри – нефролози“.

Предвид възложената задача на Междуведомствената работна група да изготви всички необходими нормативни промени, в които да са отразени предложенията на медицинските специалисти, пациентски и неправителствени организации, с цел осигуряване на навременна и комплексна грижа за хората с увреждания и с редки заболявания, моля да предприемете действия за доизясняване на експертното становище във връзка с предложението на АРДБЗ, като Министерство на здравеопазването е на разположение при необходимост от съдействие.

Моля да ни информирате за предприетите от Вас действия, както и за окончателното становище по направеното предложение от асоциацията."

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram