Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Приета е Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата


В ДВ 5 от 19.01.2016 бе публикувана Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата на МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.

С наредбата " се определят минималните изисквания при проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, наричани за краткост „сгради за образование и наука, здравеопазване, култура и изкуства“, като " Видовете сгради за образование и наука, включени в обхвата на тази наредба, са, както следва:


1. детски ясли;
2. детски градини;
3. училища;
4. центрове за подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по смисъла на чл. 50, ал. 3 ЗПУО;
5. общежития;
6. висши училища."

Пълният текст можете да видите на:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=99832


Ето и какво се предвижда в Наредбата относно санитарните помещения:

"Брой на клозетните клетки/брой на паралелките 1 клетка/паралелка
или
1 клетка/20 ученички
1 клетка/30 ученици
54. Писоари в мъжките тоалетни 1 писоар/20 ученици
55. Мивки към санитарно-хигиенните помещения 1 мивка/60 ученици"


Ето какво предложихме в изготвения текст но проект "Чисти санитарни помещения. Предизвикателство или грижа за детското здраве" бе посочено" .

"Броят на самостоятелните кабинки трябва да бъде съобразен с общия брой на учениците, като една кабинка трябва да обслужва до 20 деца."


Благодарим на всички педагози, родители, медицински специалисти и представители на институциите, които ни подкрепят.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram