Информация за пресконференция

Проект "Чисти санитарни помещения в учебните заведения.Предизвикателство или грижа за детското здраве."


Проведена е  пресконфeренция за проведените дейности към 9 октомври, а именно

Дейности: Организиране и провеждане на три Фокус групи

1. Фокус група представители на институциите

2. Фокус група медицински специалисти и педагози

3. Фокус групи родители

В резултат на което са проведени три Фокус групи и е изготвен доклад  от проведените дискусии с обобщена информация от направените препоръки и предложения на участниците.


1.Акценти от проведените Фокус групи:

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПЕДАГОЗИ

„Учителите споделиха, че доста подобрение в последните години по отношение на вида и ремонта на тоалетните, но има множество проблеми, които стоят пред чистите и добре изглеждащи помещения и редовната им употреба от децата.”

„От друга страна масово, ремонтираните тоалетни не са съобразени в максимална степен с физиологическите нужди на децата. Например мивките са високи за децата и те не могат да ги затварят добре, водата тече и след използването им, децата се подхлъзват по плочките, падат и стават инциденти.”

„Лекарите споделят от практиката си, че децата стискат най-често, защото им е мръсно, някой им влиза, докато са в кабинката, и това ги притеснява, както и защото майките им забраняват да ползват тоалетните, защото са мръсни. „

РОДИТЕЛИ

„Мокрите подове с настилка от плочки също са проблем за родителите – те са хлъзгави и децата падат. Дезинфекцията в тоалетните не е на ниво. Случва се да се дезинфекцира със силни препарати, които са в концентрат и не се разреждат в неправилни пропорции и могат да създадат и други проблеми. Групата на родителите потвърди, че обема деца е голям и персонала не е достатъчен, за да се почисти след толкова много деца.”

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

„Един от основните проблеми според тях е , че няма приемственост между условията в детската градина и тези в училището, и от там нататък започват проблемите. Друг генерален проблем, специално за столицата е тенденцията да се натрупват много ученици в централните училища, а и струпването на многото деца води до по-мръсни и по-трудно поддържани тоалетни, тъй като човекопотока е много голям. Обема на деца в едно училище не е съобразен с реалните нужди на децата по отношение на свободния им достъп до санитарните помещения.”

Дейност:Подготовка и провеждане на работни срещи, за изработване на текст към нормативен документ

Сформираната работна група проучва и обсъжда материали и документи, които да подпомогнат изготвянето на примерен текст към нормативен документ. Провеждат се четири работни срещи, в които участниците в работната група изработват текст към примерна наредба. Към момента участниците в работната група обсъждат последни предложения и допълнения.


Акценти от изработвания текст към проекто документ.

В училищата трябва да бъде осигурен достъп на децата с увреждания до специални санитарни помещения.

Санитарните помещения трябва да са разделени на санитарни помещения за момчета и за момичета

Във всяко училище трябва да има поне една самостоятелна кабинка определена само за децата с увреждания отговаряща на наредба № 6 от 26.11.2003 г..за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Всяка кабинка трябва да е оборудвана с тоалетна чиния, със седалка, капак и работещо промиващо устройство, поставка за тоалетна хартия , кошче за отпадъци.

Санитарните помещения трябва да са оборудвани с умивалници , смесител за топла и студена вода с минимум по един стенен автомат за сапун и устройство за подсушаване на ръце или устройство за хартиени кърпи за еднократна употреба и кошче за боклук.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram